Historia OSP

Kim jesteśmy - poznaj naszą historię...

 

dsc_0170

Mystków to wieś założona w 1320 roku przez rycerza Mystka. Ziemię nadał mu król Władysław Łokietek w podzięce za wierną służbę. Miejscowość położona jest na pagórkowatym terenie, co przy drewnianych zabudowaniach doprowadzało w poprzednich stuleciach do wielu tragicznych pożarów.

630lat po założeniu Mystkowa, w 1950, wieś otrzymała od państwa ręczną pompę strażacką za sprawną realizacje obowiązkowych należności podatkowych. W związku z tym na zebraniu wiejskim zaproponowano utworzeni Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjatorami jej powołania byli: Adam Góra, Stanisław Janus (pierwszy komendant) , Kazimierz Laskosz ( pierwszy prezes ), StanisławLaskosz „Władecki”, Stanisław Laskosz, Antoni Poręba (skarbnik), Michał Basiaga ( sekretarz), Michał Poręba, Karol Poręba ( opiekun straży z ramienia wsi) i Władysław Stanek.

Na początku roku 1951, po zarejestrowaniu w komendzie powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, OSP uzyskała osobowość prawną i ta datę przyjmuję się za początek istnienia jednostki. W tym samym roku strażacy przystąpili do budowy konnego wozy, aby można było transportować pompę w miejsca zagrożone pożarem. Pojazd wykonał kołodziej Józef Poręba („z nad Paszyna”), a okuł go miejscowy kowal – Stanisław Stanek.

Na Zielone Świątki dokonano poświęcenia wozu i pompy. Był to uroczysty dzień otwarcia OSP, w którym udział wziął m.in. komendant powiatowy Straży Pożarnej w Nowym Sączu kpt. Stanisław Rechowicz. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Mystkowa pod kierunkiem Józefa Góry. Rok później strażacy za własne środki wybudowali drewniany garaż u druha Michała Poręby na wóz i sprzęt strażacki.

W 1953 roku OSP otrzymała małą motopompę, której operatorem został Marian Jasiński, mający za sobą odpowiednie przeszkolenie. W tym też czasie za własne pieniądze druhowie zakupili w Krakowie 17 hełmów.

W latach 1954 – 55 postarano się o kolejne wyposażenie : pasy i toporki. Przy straży zaczął działalność amatorski zespół teatralny prowadzony przez Karola Porębę, który wystawił z powodzeniem wiele sztuk. Dochód ze spektaklu przeznaczony był na zakup umundurowania i budowę Domu Ludowego.

Na zebraniach strażackich rodziło się wiele inicjatyw społecznych. W roku 1956 do Warszawy udała się delegacja w składzie : Edward Filipowicz, Bolesław Gieniec i sołtys Piotr Basiaga, aby w Ministerstwie Lasów Państwowych uzyskać zgodę na odzyskanie upaństwowionego lasu w Mystkowie. Wyjazd okazał się skuteczny. W tym też czasie na zebraniu wiejskim strażacy zaproponowali zbudowanie Domu Ludowego. W skład komitetu weszli: przewodniczący – Karol Poręba, sekretarz – Piotr Basiaga, skarbnik – Kazimierz Laskosz, budowniczy – Józef Góra.

Ochotnicy zaczęli gromadzić drzewo, kamienie i w 1956 roku rozpoczęli inwestycję, prowadzoną w czynie społecznym. W tym samym roku dzięki dofinansowaniu przez komendę rejonową Straży Pożarnych w Nowym Sączu powstał zbiornik przeciwpożarowy.   Lata 1957-59 to czas budowy strażnicy, podczas której druhowie pracowali społecznie. Byli oni także głównymi inicjatorami wielu czynów, m.in. elektryfikacji drogi „Podmystków” ( 1966-72), budowy wodociągów (1973-77).

W roku 1958 powołano nowe władze jednostki w składzie : prezes – Stanisław Bochenek, naczelnik – Stanisław Janus, sekretarz – Władysław Poręba, II sekretarz – Józef Janus syn Jana. Dwa lata później zarząd znów się zmienił: prezesem wybrano Władysława Porębę, naczelnikiem został Stanisław Janus, funkcję skarbnika pełnił Kazimierz Laskosz, sekretarza – Krzysztof Pazgan. Z kolei w 1976 roku zarząd pracował w składzie: prezes – Wojciech Janus, naczelnik – Stanisał Janus, zastępca naczelnika – Antoni Poręba, skarbnik – Kazimierz Laskosz, sekretarz – Józef Janus syn Stanisława.  W 1976 roku OSP otrzymała syrenę alarmową od Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej, a dwa lata później pierwszy samochód – używanego Żuka.

1981 roku jednostka obchodziła jubileusz 30- lecia i otrzymała z  komendy wojewódzkiej Straży Pożarnych w Nowym Sączu motopompę Polonia, która przekazał komendant – kpt. poż. Antoni Bienias.

W latach 1983-84 trwała gazyfikacja wsi, w której jak zwykle ochoczo pracowali strażacy. W tym samym czasie druhowie rozpoczęli starania o pozyskanie środków i budowanie nowej remizy. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Władysław Poręba i Benedykt Poręba ,a dzięki pomocy naczelnika gminy – Janiny Bocheńskiej wykonano dokumentacje modernizacji Domu Lodowego i projektu budowy nowej strażnicy. W 1984 roku rozpoczęto inwestycję , która trwała 11 lat. Finansowana była ze środków gminnych , a prace wykończeniowe w większości wykonywali sami mieszkańcy i strażacy. O skali tego zaangażowania świadczy fakt, że tylko w 1995 roku przepracowano społecznie 732 godziny. Tego samego roku budynek został oddany do użytku.

W 1996 roku powołany został nowy zarząd : prezes – Józef Janus syn Stanisława, zastępca prezesa – Jan Janus, naczelnik – Jan Jawor, zastępca naczelnika – Wiktor Stanek, sekretarz – Rafał Gieniec, członek zarządu – Benedykt Poręba, skarbnik – Stanisław Poręba, kronikarz – Józef Poręba.

W latach 1996- 98 wykonano wiele prac przy remizie: wymieniono piec węglowy na gazowy, przeprowadzono roboty przy odwodnieniu budynku, wykonano wylewkę w kotłowni. Druh Bolesław Gieniec zrobił płaskorzeźbę św. Floriana na budynek remizy.

W roku 1999 pomalowany został dach strażnicy. W tym samym roky druhowie wzięli udział w pielgrzymce Jana Pawła II do Starego Sącza.

W roku 2001 w skład zarządu wchodziły następujący członkowie : prezez – Józef Janus syn Stanisława, zastępca prezesa – Benedykt Poręba i Zdzisław Głód, naczelnik – Jan Jawor, zastępca naczelnika – Wiktor Stanek, sekretarz – Rafał Gieniec, skarbnik – Stanisław Poręba, gospodarz – Antoni Bochenek, kronikarz – Jacek Głowacki.

W tym samym roku strażacy obchodzili jubileusz 50- lecia powstania OSP. Podczas uroczystości , które miały miejsce 10 czerwca 2001 roku, mieszkańcy Mystkowa przekazali druhom ufundowany dla nich sztandar. Został on poświęcony przez ks. Józefa Porębę, a wręczenia dokonał sołtys Władysław Poręba i prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu – Antoni Bienias. Sztandar , a w ten symboliczny sposób cała jednostka , został odznaczony srebrnym medalem „Zasługi dla Pożarnictwa”. Podczas uroczystości, które zgromadziły wielu ważnych gości : władze gminne i strażackie, z programem artystycznym wystąpił zespół „Mszalniczanie”, młodzież z miejscowego zespołu szkół oraz zespół folklorystyczny „ Mali Mszalniczanie”, który działa przy tutejszym Domu Ludowym, a założony został 4 listopada 1984 roku przez Hannę i Benedykta Porębów.

W 2002 roku udało się pozyskać środki na zakup samochodu pożarniczego Steyr. Nie było by to możliwe, gdyby nie wsparcie z budżetu gminy Kamionka Wielka ( 30 tys. zł), firmy PZU (10 tys. zł) i środków własnych straży oraz  mieszkańców ( 10 tys. zł). Inicjatorami pozyskania wozy byli : prezes – Józef Janus, Benedykt Poręba i Stanisław Poręba, a z wielką przychylnością, jak zresztą zawsze do strażaków, do propozycji odniósł się wójt gminy – Kazimierz Siedlarz. W kolejnych latach pojazd został doposażony w profesjonalny sprzęt.

W 2004 roku powstała pierwsza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza , która liczyła  23 członków, a cztery lata po uzyskaniu środków finansowanych dokonała zakupu lekkiego samochodu gaśniczego marki Volkswagen Transporter z napędem na cztery koła. Tego samego roku ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu druhowie otrzymali systemy selektywnego wywołania.

Najważniejsi i w każdej organizacji są ludzie. W OSP w Mystkowie najpierw było dziesięciu. Pierwszym prezesem został Kazimierz Laskosz, oddając po kilku latach władzę swoim następcom.: Stanisławowi Bochenkowi, Władysławowi Porębie, Wojciechowi Janusowi i pełniącemu od 1996 roku – Józefowi Janusowi ( synowi Stanisława).

Strażackie kroniki notują wiele zdarzeń ratowniczo – gaśniczych , w których brali udział miejscowi ochotnicy. W 1996 roku gasili groźny pożar w Mogilnie, a w 2001 roku walczyli z żywiołem powodzi, która dosięgła także ich miejscowości. Blisko 800 godzin pracowali przy budowie tamy w przysiółku „Podmystków”. Swoją sprawność druhowie sprawdzają z powodzeniem podczas zawodów. W 2003 roku wyszli zwycięsko z rywalizacji podczas turnieju , który miał miejsce w Korzennej.

I tak w wielkim skrócie wkraczamy w wiek XXI

Przebudowa remizy i garażu, budowa sali i szatni, zakup średniego samochodu gaśniczego marki Volvo, zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, zakup samochodu GCBM Renault- typu cysterna, oraz zakup wielu, wielu innych sprzętów takich jak piły pompy agregaty, radiostacje i węże, a wszystko to po to, aby wyszkoleni strażacy ochotnicy byli w pełni profesjonalnie przygotowani do niesienia pomocy ludziom znajdującym się potrzebie.

Wspomnieć należy również, że w ostatnim czasie została uregulowana sytuacja prawna budynku remizy, oraz działki powiększonej o darowiznę na rzecz OSP przez państwo Agnieszkę i Mirosława Janus.

Wszystko to, o czym była mowa do tej pory, nie było by możliwe gdyby nie ludzie. Ludzie którzy chcą bezinteresownie pomagać innym. A tych ludzi oddanych  straży i jej ideom  nam nie brakuje. Mamy 63-ech członków, drużynę kobiecą, oraz  młodzieżową drużynę pożarniczą dziewcząt i chłopców. Nasi druhowie nie pytają, czy to pożar, czy wypadek, czy powódź, czy jeszcze inny powód udzielenia komuś pomocy- oni po prostu są i pomagają.!!!

A za możliwość niesienia tej pomocy główne podziękowania składamy na ręce Wójta ,Rady Gminy, sponsorów oraz darczyńców.